Monday 20 Aug Mon 20 Aug
Tuesday 21 Aug Tue 21 Aug
Wednesday 22 Aug Wed 22 Aug
Thursday 23 Aug Thu 23 Aug
Friday 24 Aug Fri 24 Aug
Saturday 25 Aug Sat 25 Aug
Sunday 26 Aug Sun 26 Aug
 
STRK Strength 08:30 - 09:30 Marielle Van Es 
STRK W.O.W 09:00 - 09:55 Janneke Schaap 
 
STRK Strength 09:30 - 10:30 Marielle Van Es 
STRK Strength Lite 10:00 - 10:55 Janneke Schaap 
 
 
Stretching 11:00 - 11:30 Janneke Schaap 
STRK Strength 17:30 - 18:30 Amir Sharyat 
STRK Strength 18:30 - 19:30 Amir Sharyat 
STRK Strength 19:30 - 20:30 Amir Sharyat 
STRK Strength Lite 19:30 - 20:25 Marielle Van Es 
STRK Strength 20:30 - 21:30 Amir Sharyat 
 
 
STRK Strength 09:00 - 10:00 Aicha As-Makran 
 
 
STRK Strength Lite 10:00 - 11:00 Aicha As-Makran 
 
 
Stretching 11:00 - 11:30 Aicha As-Makran 
 
Strength SGT MEN 18:30 - 19:30 Marielle Van Es 
STRK Strength 19:30 - 20:30 Marielle Van Es 
STRK Strength Lite 19:30 - 20:30 Amir Sharyat 
STRK Strength 20:30 - 21:30 Marielle Van Es 
 
STRK Strength 08:30 - 09:30 Marielle Van Es 
STRK W.O.W 09:00 - 09:55 Janneke Schaap 
 
STRK Strength 09:30 - 10:30 Marielle Van Es 
Stretching 10:00 - 10:30 Janneke Schaap 
STRK Strength Lite 10:30 - 11:25 Janneke Schaap 
 
 
 
 
STRK Strength 19:30 - 20:30 Amir Sharyat 
 
STRK Strength 20:30 - 21:30 Amir Sharyat 
STRK Strength 07:30 - 08:30 Marielle Van Es 
 
STRK HIIT 09:00 - 09:55 Juliette Recourt 
STRK Strength 09:00 - 10:00 Marielle Van Es 
 
STRK Strength Lite 10:00 - 10:55 Juliette Recourt 
 
 
 
 
STRK Strength 18:30 - 19:30 Amir Sharyat 
STRK Strength 19:30 - 20:30 Amir Sharyat 
STRK Strength Lite 19:30 - 20:30 Chris Broers 
STRK Strength 20:30 - 21:30 Amir Sharyat 
 
 
STRK W.O.W 09:00 - 09:55 Aicha As-Makran 
STRK Strength 09:00 - 10:00 Marielle Van Es 
 
STRK Strength Lite 10:00 - 10:55 Aicha As-Makran 
 
 
Fitflex 11:00 - 11:55 Aicha As-Makran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRK Strength 09:30 - 10:30 Irma Zahradnik 
 
STRK HIIT 10:30 - 11:25 Amir Sharyat 
STRK Strength 10:30 - 11:30 Irma Zahradnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRK W.O.W 09:30 - 10:25 Chris Broers 
STRK Strength 10:00 - 11:00 Marielle Van Es 
STRK Strength Lite 10:30 - 11:25 Chris Broers